Sklep internetowy Joomla-Monster.pl, działający pod adresem https://www.joomla-monster.pl prowadzony jest przez Indico Tomasz Kowalski, Andrzej Herzberg Spółka Cywilna, NIP: 5882424318 z siedzibą przy ul. Wałowej 10/3, 84-200 Wejherowo.

Kontakt ze sklepem:

 • Indico S.C., ul. Wałowa 10, 84-200 Wejherowo
 • Formularz kontaktowy: znajdujący się pod adresem: https://www.joomla-monster.pl/kontakt-formularz
 • e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • tel.: 58 673-29-38

I. DEFINICJE

 • Sklep internetowy (Sklep) - Sklep internetowy www.Joomla-Monster.pl, działający pod adresem https://www.joomla-monster.pl
 • Templatka/Szablon - aplikacja komputerowa stanowiąca zestaw skryptów i innych elementów (np. grafik, dźwięków), wykorzystywanych przez serwer stron WWW oraz urządzenia odczytujące, np. przeglądarki internetowe.
 • Paczka – zestaw templatek/szablonów
 • Dodatek – dodatek do szablonu zwiększający jego funkcjonalność
 • Produkt – oferowany przez Sklep szablon, zestaw szablonów lub dodatek
 • Rejestracja – czynność dokonywana przez Klienta na stronie Sklepu mająca na celu założenie Konta Klienta, Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego
 • Formularz Rejestracyjny – formularz na stronie Sklepu, który Klient wypełnia podczas procesu rejestracji w celu zarejestrowania Konta Klienta
 • Klient –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które dokonują zakupu produktów w Sklepie
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Koszyk – część strony Sklepu w której Klient może obejrzeć wybrane przez siebie produkty oraz modyfikować i realizować zamówienia.
 • Konto klienta – część strony Sklepu w której Klient może przeglądać i zmieniać dane osobowe, przeglądać i zmieniać zamówienia oraz przez, którą możliwy jest podgląd statusu realizację zamówień
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 • Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.)
 • Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na dostarczaniu treści cyfrowych, udzielaniu przez sklep internetowy www.joomla-monster.pl licencji na produkty oraz świadczenia usług Klientom sklepu, a w szczególności określa zasady składania, realizacji oraz anulowania zamówień, zasady płatności, tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy.
 2. Sklep udziela licencji i świadczy usługi za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę internetową https://www.joomla-monster.pl
 3. Do korzystania z usług, przeglądania strony internetowej oraz dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową, umożliwiające dostęp do Internetu oraz łącze internetowe o minimalnej przepustowości 1024kb/s. Ponadto indywidualne wymagania każdego z oferowanych produktów znajdują się w opisie produktu na stronie sklepu oraz w pomocy online pod adresem https://www.joomla-monster.pl/pomoc. Pomoc jest również dostępna poprze formularz kontaktowy, adres e-mail i pod numerem telefonu wskazanym na wstępie niniejszego regulaminu.
 4. Do poprawnego działania i obsługi naszych produktów wymagane jest oprogramowanie Joomla! Joomla! to system zarządzania treścią (ang. CMS - Content Managment System ). CMS to program przeznaczony do tworzenia i obsługi witryny internetowej. Oprogramowanie Joomla! dostępne jest na stronie producenta https://www.joomla.org
  1. Do poprawnego działania oprogramowania Joomla! wymagana jest odpowiednia konfiguracja serwera Klienta. Wymagania konfiguracyjne oraz instrukcja jak serwer skonfigurować znajduje się w serwisie Joomla! pod adresem https://www.joomla.org/technical-requirements.html
  2. Korzystanie z naszych produktów wymaga podstawowej wiedzy z zakresu działania oprogramowania Joomla! Wszelka pomoc i instrukcje dotyczące tego oprogramowania znajdują się na stronie serwisu https://www.joomla.org.
 5. O ile opis produktu nie stanowi inaczej i nie jest to w opisie wyraźnie zaznaczone, wszystkie szablony przygotowywane są dla najnowszej wersji oprogramowania Joomla! Nie gwarantujemy, że szablon będzie kompatybilny ze starszymi wersjami tego samego oprogramowania. Najnowsza wersja do pobrania oraz wszelkie informacje nt. oprogramowania Joomla! dostępne są na stronie https://www.joomla.org
 6. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści, które naruszają obowiązujące prawo, prawa osób trzecich oraz są niezgodne z zasadami współżycia społecznego
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta będące skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonywania świadczonych Usług, jeżeli jest to spowodowane przez:
  1. awarię bądź niekompatybilność ze Sklepem infrastruktury technicznej Klienta
  2. niezgodne z prawem bądź Regulaminem korzystanie z Portalu przez Klienta,
  3. działania siły wyższej
  4. opóźnienia, błędy lub wady działania sieci teleinformatycznych, energetycznych, radiowych lub operatorów niezależnych od Usługodawcy
  5. niedozwolonym działaniem osób trzecich
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych w pkt 3,4,5 niniejszego rozdziału wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
 9. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta danych logowania osobom trzecim.
 10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość technicznego aktualizowania Portalu i dokonywania prac konserwacyjnych Portalu, które mogą skutkować czasowym brakiem możliwości korzystania ze strony Sklepu. W terminie 7 dni przed planowanym terminem serwisu na stronie Sklepu zostanie umieszczona informacja zawierająca termin oraz planowany czas obsługi technicznej.

III. REJESTRACJA

 1. Do korzystania przez Klienta z zakupów w Sklepie wymagana jest rejestracja Konta Klienta. Rejestracja nie jest wymagana do przeglądania treści zawartej na stronach Sklepu.
 2. Rejestracja konta jest bezpłatna.
 3. Proces Rejestracji rozpoczyna się poprzez kliknięcie przycisku „ZAREJESTRUJ na stronie https://www.joomla-monster.pl, następnie Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę z formularzem rejestracyjnym.
 4. Do rejestracji wymagane jest posiadanie aktywnego konta e-mail.
 5. Podczas rejestracji Klient zostanie poproszony o podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: adres e-mail, login, nazwa użytkownika, hasło, imię lub nazwę przedsiębiorstwa, nazwisko, adres, nr rachunku i osobę będąca właścicielem rachunku bankowego, krajowy numer rozliczeniowy banku, nazwę banku, typ rachunku bankowego, IBAN, NIP.
  1. Pola oznaczone gwiazdką Klient wypełnia dobrowolnie lecz są one niezbędne i wymagają uzupełnienia w celu prawidłowego przeprowadzenia zakupu w sklepie.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient poprzez oznaczenie odpowiedniego „checkboxu”:
  1. akceptuje regulamin Sklepu;
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych;
  3. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w postaci Newslettera przesyłanego na adres e-mail wskazany podczas rejestracji;
  • Zaznaczenie każdego z checkbox'ów jest dobrowolne jednakże jego brak, może uniemożliwić prawidłową rejestrację lub dokonanie zakupu.
 7. Rejestracja Konta Klienta jest jednoznaczna z oświadczeniem Usługobiorcy o:
  1. zapoznaniu się z tekstem Regulaminu przed dokonaniem rejestracji;
  2. zaakceptowaniu regulaminu w całości i bez zastrzeżeń;
  3. posiadaniu przez Klienta zdolności do czynności prawnych;
  4. prawie do dysponowania podanym podczas rejestracji adresem e-mail.
 8. Konto zostaje utworzone poprzez kliknięcie przycisku „REJESTRUJ”.
 9. Po prawidłowej rejestracji Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą szczegółowe informacje nt. konta wraz z loginem i hasłem. Po otrzymaniu powyższej wiadomości e-mail Klient potwierdza rejestrację konta poprzez kliknięcie wskazanego we wiadomości linku. Czynność ta ma na celu weryfikację autentyczności danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 10. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto Klienta. W celu usunięcia Konta, należy zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta. W celach weryfikacji tożsamości, żądanie usunięcia konta powinno zostać przesłane z konta e-mail podanego podczas rejestracji Konta Klienta na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , jeżeli brak jest możliwość skorzystania z konta e-mail podanego podczas rejestracji Sklep zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia tożsamości Klienta.
 11. W przypadku stwierdzenia takiego działania Klienta, które można uznać za działania o charakterze bezprawnym, w szczególności działania, które naruszają obowiązujące prawo, niniejszy regulamin, prawa osób trzecich oraz są niezgodne z zasadami współżycia społecznego Sklep ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Klienta. O powyższym fakcie Klient zostanie poinformowany poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
 12. Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu oraz hasła. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu nieuprawnionej osoby trzeciej, Klient ma obowiązek o powyższym fakcie niezwłocznie zawiadomić obsługę Sklepu.

IV. PROCEDURA ZAKUPU

 1. Zamówienia na zakup licencji produktów składane są przez stronę https://www.joomla-monster.pl
 2. Dokonanie zakupu wymaga zalogowania się na Konto Klienta, po ówczesnej rejestracji Konta opisanej w niniejszym regulaminie w rozdziale REJESTRACJA KONTA.
 3. Logowanie odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „ZALOGUJ SIĘ” i wpisanie danych (login,hasło) podanych podczas rejestracji.
 4. Proces dokonania zakupu rozpoczyna się poprzez wybór odpowiedniego produktu z katalogu produktów dostępnego na stronie Sklepu. Po wyborze produktu Klient zostanie przekierowany do strony z informacją o produkcie. Informacja o produkcie stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Ceny produktów znajdujących się w katalogu produktów na stronach internetowych Sklepu są cenami wyrażonymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 6. Cechą oferowanych przez nas szablonów jest automatyczne dostosowanie do szerokości/rozdzielczości ekranu (tzw. responsive web design/ RWD). W związku z powyższym wygląd produktu jak i kolorystyka mogą się różnić w zależności od posiadanego wyświetlacza i używanej rozdzielczości.
 7. Po wybraniu odpowiedniego produktu i zapoznaniu z opisem dodajemy produkt do Koszyka Zakupów poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. Po dodaniu produktu do koszyka możliwe jest kontynuowanie zakupów poprzez wybór kolejnego produktu, bądź przejście do realizacji zakupów oraz podgląd Koszyka poprzez kliknięcie w przycisk „KOSZYK. Dostęp do Koszyka jest również możliwy poprzez przycisk „MOJE KONTO”.
 8. Poprzez Koszyk zakupów możliwy jest dostęp do wszystkich wcześniej dodanych do Koszyka produktów. Podgląd zamówienia umieszczonego w Koszyku możliwy jest poprzez kliknięcie przycisku „WIDOK” znajdującego się przy zamówieniu. Po kliknięciu przycisku „WIDOK” Klient zostanie przeniesiony do strony ze szczegółami zamówienia.
 9. Następnie zgodnie z informacją zawartą na stronie należy, zatwierdzić ilość zakupionych produktów, metodę płatności, podać uwagi do zamówienia oraz dane do faktury (jeżeli jest wymagana) w przypadku, gdy są inne niż dane podane podczas rejestracji w formularzu rejestracyjnym.
 10. Po akceptacji regulaminu następuje potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta, poprzez kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE”. Wykonanie powyższej czynności jest równoznaczne ze złożeniem Sklepowi oferty zawarcia umowy kupna (sprzedaży)zamówionego produktu i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany produkt.
 11. Po zatwierdzeniu zamówienia przez Klienta, poprzez wykonanie opisanej w pkt. 9 czynności, na adres e-mail zostanie przesłana automatycznie wiadomość zawierająca szczegóły zamówienia: numer, data zamówienia, stan realizacji zamówienia, dane Sklepu, dane Klienta, ilość i nazwa zakupionych szablonów, cena brutto każdego z szablonów, cena brutto całego zamówienia. Otrzymanie niniejszej wiadomości jest równoznaczne z przyjęciem przez Sklep oferty o której mowa w punkcie poprzednim.
 12. Po otrzymaniu przez Sklep płatności, na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji, w terminie do 3 dni zostanie przesłana informacja zawierająca instrukcje pobierania zakupionych produktów. Produkt zostanie udostępniony w formacie wskazanym w karcie produktu. Rozpoczęcie pobierania pliku jest równoznaczne z rozpoczęciem spełniania świadczenia o którym mowa a art. 38. Pkt 13) Ustawy o prawach konsumenta, co jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy w momencie rozpoczęcia pobierania pliku.
 13. Pod adresem https://www.joomla-monster.pl/pomoc dostępne są wszelkie informacje dotycząc pobierania oraz instalacji zakupionych produktów.
 14. Zakupiony produkt może zostać pobrany na urządzenie elektroniczne Klienta maksymalnie 15 razy przez okres do 180 dni od daty pierwszego pobrania.
 15. Na życzenie Klienta, po wpisaniu danych do faktury w polu „UWAGI DO ZAMÓWIENIA I DANE DO FAKTURY” faktura vat jako załącznik w formacie PDF zostanie przesłana w odrębnej wiadomości e-mail w terminie do 7 dni od dokonania zakupu na adres wskazany podczas rejestracji. W przypadku wystawienia faktury VAT, Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

V. REJESTRACJA W DJ-EXTENSIONS

 1. W przypadku dokonania zakupu szablonu w którym został użyty płatny dodatek dj-extensions Klient wyraża zgodę na rejestrację konta w serwisie dj-extensions.com.
 2. Regulamin serwisu dj-extensions.com dostępny jest pod adresem https://dj-extensions.com/terms-of-use.

VI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie szablony i rozszerzenia Joomla-Monster.pl, a w szczególności, części kodu PHP są tworzone i wydawane na licencji GNU General Public License w wersji 2 (treść licencji dostępna jest pod adresem https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html).
 2. Jeśli nie podano inaczej, wszystkie zdjęcia, materiały wideo, instrukcje obsługi, kaskadowe arkusze stylów, skrypty javascript naszego autorstwa nie podlegają licencji GPL i są dystrybuowane jako autorskie produkty i rozwiązania Joomla- Monster.pl i jako takie są objęte ochroną określoną w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści wymienionych w pkt 2 niniejszego rozdziału należą do Sklepu.
 4. Zakup produktu nie oznacza przeniesienia praw autorskich na osobę, która go zakupiła.
 5. Z chwilą udostępnienia Klientowi linku do pobrania Produktu zostaje mu udzielona przez Sklep licencja ograniczona, bez prawa wyłączności na korzystanie z danego Produktu. Licencja obejmuje:
  • pobranie i instalację produktu na urządzeniu Klienta,
  • modyfikację bez ograniczeń szablonu na użytek własny,
  • modyfikację produktu w zakresie koniecznym do stworzenia strony internetowej,
  • sprzedaż osobom trzecim, zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom strony internetowej wykonanej na zakupionym szablonie,
  • prawo do zmiany lub usunięcia link’a odsyłającego do strony Joomla-Monster.pl, który umieszczony jest w stopce strony,
  • zakupienie jednego szablonu uprawnia do stworzenia jednej strony internetowej. Wykonana na podstawie szablonu strona, ale nie szablon, może
  • podlegać dalszej dystrybucji. W przypadku sprzedaży wykonanej na podstawieszablonu strony, Klient traci prawo do wykonania kolejnej strony na tym samym szablonie jak i prawo do sprzedaży kopii sprzedanej strony. W celu stworzenia kolejnej strony wymagany jest zakup kolejnej licencji(szablonu).
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania, rozpowszechniania, redystrybucji oraz żadnej innej formy komercyjnego użytku naszych szablonów, w części, która nie podlega licencji GPL bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Sklepu, a w szczególności: udzielania licencji, odsprzedawania, przenoszenia, wypożyczania, dzierżawienia, eksportowania, importowania, rozpowszechniania,
  • przekazywania ani w inny sposób przyznawania osobom trzecim praw odnoszących się do naszych produktów
  • zabronione jest zmienianie lub usuwanie informacji o autorze w nagłówkach i opisie plików,
  • zabronione jest korzystanie z naszych znaków towarowych,
  • zabronione jest umieszczanie naszych produktów, zmodyfikowanych lub nie, na płytach CD, dyskietkach, DVD, stronach internetowych lub innych nośnikach w celu redystrybucji lub odsprzedaży.
  • zabronione jest rozpowszechnianie zmodyfikowanych plików w jakikolwiek inny sposób,
 7. Dodatkowe ograniczenia dotyczące korzystania z Produktu mogą wynikać z informacji załączonych do tego Produktu lub znajdujących się w opisie produktu.
 8. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w sklepie w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem oraz postanowieniami licencji.
 9. Ograniczenia wynikające z niniejszego rozdziału nie dotyczą szablonów dostępnych na stronie Sklepu bez opłaty. Darmowe szablony mogą być dystrybuowane w każdej dopuszczalnej przez prawo formie.
 10. Zdjęcia zastosowane na stronie demo szablonu, mają charakter jedynie demonstracyjny i w przypadku wielu szablonów, w wersji quickstart zastąpione są przykładowymi grafikami.

VII. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zapłaty za zamówiony produkt można dokonać poprzez:
  • Serwis przelewy 24 – obsługiwany przez DialCom24 Sp. z o.o.,60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000
  • Serwis PAYPAL – obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalnąsiedzibą w Luksemburgu, L-2449
  • Przelew bankowy
 2. Klient może zapłacić za zamówienie korzystając z bonu rabatowego. Bony rozsyłane są w postaci kodu składającego się z ciągu cyfr i liter.
 3. Aby skorzystać z bonu należy otrzymany kod wpisać w odpowiednią rubrykę w koszyku zamówień i zatwierdzić klikając w przycisk „DODAJ”
 4. Bony rabatowe udzielane są na okres wskazany w bonie.
 5. Sklep oferuje bony ogólne oraz indywidualne.
  1. Bon ogólny skierowany jest do wszystkich Klientów, może być swobodnie dystrybuowany i bez ograniczeń przekazywany osobom trzecim oraz udostępniany na stronach internetowych.
  2. Bon indywidualny skierowany jest do konkretnego Klienta lub grupy Klientów wskazanych w treści bonu. Bon indywidualny może być użyty wyłącznie przez Klienta wskazanego w treści bonu, nie podlega dalszej dystrybucji i stanowi informację poufną, tylko do wiadomości Klienta do którego został skierowany. Klient zobowiązany jest do nieujawniania kodu rabatowego.

VIII. REKLAMACJE

 1. Sklep dostarcza swoje produkty bez wad.
 2. Wszelkie występujące problemy techniczne, nieprawidłowości w działaniu sklepu bądź zakupionych produktów powinny być zgłaszane w formularzu kontaktowym https://www.joomla-monster.pl/kontakt-formularz , bądź poprzez adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 3. Zgłoszenia mogą być przesyłane przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, ale rozpatrywane będą w godzinach pracy biura Sklepu, tzn. od 9 do 17 w dni robocze.
 4. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia wynosi 3 dni robocze od momentu uzyskania dostępu do serwisu Klienta o którym mowa w pkt. 7.
 5. W przypadku, gdy zakupiony produkt nie działa zgodnie z opisem, Klient powinien ponownie pobrać paczkę logując się na własne Konto klienta i wybierając produkt do pobrania z listy zakupionych produktów.
 6. Jeżeli ponowne pobranie produktu nie rozwiąże problemu powinien on zostać zgłoszony w trybie wskazanym w punkcie 2.
 7. Błąd zostanie sprawdzony przez dział serwisowy Sklepu. W celu weryfikacji i naprawy błędu Klient powinien zapewnić dostęp do swojego serwisu, w szczególności: do panelu administracyjnego Joomla!, dostęp FTP, dostęp do bazy danych, albo dostęp do panelu kontrolnego (Cpanel) swojego konta hostingowego. Klient powinien również zapewnić dostęp do serwera.
 8. Po zapewnieniu dostępu opisanego w pkt 7 błąd zostanie naprawiony lub dział serwisu wyśle rekomendacje dotyczące działań wymaganych po stronie Klienta lub administratora serwera w celu usunięcia błędu.
 9. Jeżeli produkt po ponownym pobraniu nadal nie działa poprawnie, system teleinformatyczny Klienta wraz ze sprzętem komputerowym jak i oprogramowaniem spełniają wszystkie wymagania do pracy z Joomla! wymienione w pkt II.3 oraz wymienione w opisie produktu, a procedura serwisowa opisana w punktach 2-8 niniejszego działu nie usunęła błędu nastąpi zwrot kosztów zakupu zgodnie z zasadami z opisanymi w dziale X niniejszego regulaminu.
 10. Jeżeli Klient nie zgadza się z odpowiedzią na reklamację istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń do których należą, m.in.:
  • zapis na Sąd Polubowny
  • mediacja
  • mediacja prowadzona przez Izbę Handlową
  • możliwość skorzystania z porady rzecznika konsumentów

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. Klient będący Konsumentem, który nabył produkt, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w pkt 3 ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów odstąpić od umowy sprzedaży produktów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy należy wysłać odpowiednie oświadczenie. Wzór oświadczenia dostępny jest do pobrania w formacie pliku PDF pod adresem: XXX
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w każdy możliwy sposób, tak aby Sklep mógł zapoznać się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może zostać przesłane za pośrednictwem Poczty (lub innego operatora pocztowego) na adres: Indico S.C., ul. Wałowa 10, 84-200 Wejherowo, może zostać na piśmie złożone w siedzibie Sklepu pod tym samym adresem lub wysłane w formie elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Prawo rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli pobieranie zakupionego produktu rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem pobierania zakupionego produktu, jeżeli odstąpienie nastąpiło w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w dziale X. ZWROT NALEŻNOŚCI.

X. ZWROT NALEŻNOŚCI

 1. Zwrot należności za zakupiony produkt następuje jeżeli zaistnieje jedna z podanych niżej przyczyn:
  1. Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy przez Klienta zgodnie z zasadami opisanym w dziale IX.ODSTĄPIENIE OD UMOWY / REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA
  2. Uznanie reklamacji zgodnie z procedurą reklamacyjną i brak możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. Zwrot nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych w taki sam sposób w jaki nastąpiła zapłata za produkt: jeżeli zapłata nastąpiła poprzez serwis Paypal należność zostanie zwrócona na konto Paypal jeżeli płatność nastąpiła poprzez przelew bankowy lub przy pomocy serwisu przelewy24 należność zostanie zwrócona na rachunek bankowy z którego dokonano płatności
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu lub jego opóźnienie jeżeli było ono wynikiem przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych lub numeru rachunku bankowego.

XI. NEWSLETTER

 1. Podczas rejestracji Konta Klienta Klient może poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa wyrazić zgodę na otrzymywanie poprzez wiadomości e-mail informacji handlowej w postaci tzw. Newslettera.
 2. Newsletter może zawierać w szczególności: informacje handlowe dotyczące naszych produktów, nowości w serwisie, promocji, nowych produktów, nowych produktów naszych partnerów oraz zmian na stronie Sklepu
 3. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego linku znajdującego się w stopce wiadomości e-mail stanowiącej Newsletter lub poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości e-mail lub poprzez formularz kontaktowy.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Indico Tomasz Kowalski, Andrzej Herzberg Spółka Cywilna
 2. Poprzez założenie Konta na stronie Sklepu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep może uniemożliwić dokonywanie przez Użytkownika zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Sklep, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika, umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu oraz zawarcia umowy sprzedaży.
 4. W przypadku udzielenia zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub składania Zamówienia podany przez Klienta adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany przez Sprzedawcę w celu przesyłania bezpłatnego Newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104)
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 6. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Dane podane przy rejestracji mogą być zmienione w każdym czasie przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „MOJE KONTO”, a następnie „INFORMACJE O KONCIE”. Po wprowadzeniu zmian należy je zatwierdzić przyciskiem „ZAPISZ”.
 7. Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
 8. Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości
 9. Szczegółowe postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności pod adresem https://www.joomla-monster.pl/polityka-prywatnosci

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana niniejszego regulaminu staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu publikacji informacji o zmianie regulaminu oraz udostępnieniu treści nowego regulaminu na stronie Sklepu.
 2. Sklep zawiadomi Klientów z zarejestrowanym kontem o zmianie regulaminu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany podczas rejestracji.
 3. Klient w terminie 7 dni od otrzymania informacji o nowym regulaminie zobowiązany jest udzielić informacji o akceptacji bądź braku akceptacji nowego regulaminu. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z akceptacją nowego regulaminu.
 4. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spowoduje usunięcie Konta Klienta.
 5. Zakupy dokonane przed wejściem w życie zmian w regulaminie realizowane są według przepisów dotychczasowego regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Wszelkie umowy wynikające z niniejszego regulaminu zawierane są między Klientem a Indico. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.
 8. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem zostaną poddane rozstrzygnięciu przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Ewentualne spory między Indico a Klientem będącym Przedsiębiorcą, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sklepu.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2017